FUJIFILM FUJINON 工業鏡頭 富士龍  Machine Vision Lenses工業鏡頭

FUJINON工業鏡頭 富士龍 4D高解析度鏡頭  

匯聚了富士底片最高階光學技術的FUJINON工業鏡頭,在各種應用場景下都能發揮出色的性能,產品豐富,不斷滿足用戶的需求,為各行業各地的生產、品質檢測檢查做出貢獻。

 
   
CF-ZA-1S 系列 4D高解析度鏡頭
 CF-ZA-1S系列支持1.1型・2.5µm畫素間距的大型・高畫素傳感器。
HF-12M 系列  1200萬畫素鏡頭
 HF-12M系列是全球最小的1200萬畫素鏡頭,畫素間距性能為2.1μm。
HF-XA-5M 系列  4D高解析度鏡頭
 HF-XA-5M系列是為"4DHR "設計的,兼容IMX250高性能CMOS影像傳感器。
   
HF-HA-1S 系列
 HF-HA-1S系列是支持2/3 "型*和6.2μm畫素間距的鏡頭,*DF6HA-1S支持1/2型。
HF-SA 系列
 HF-SA系列是為實現最高500萬畫素的高解析度而設計的,與2/3 "傳感器兼容。
CF-HA 系列
 CF-HA系列與大型1英寸影像傳感器相機兼容,可實現高達150萬畫素的高解析度。
   
 
TF 系列
 專為確保高性能3CCD/3CMOS相機的最佳性能而設計的鏡頭。
FE185 系列 魚眼鏡頭,超廣角鏡頭
185°視野的超廣角鏡頭,兼容500萬畫素高解析度傳感器
 
   
 

 

Product specification sheets 規格書 / Drawings 外型圖 / Operation manuals 說明書

CF-ZA-1S Series

Product name Specification sheet Drawing data Operation manual
PDF DXF
CF8ZA-1S CF8ZA-1S_Specification sheet [PDF] CF8ZA-1S_Drawing data [PDF] CF8ZA-1S_Drawing data [DXF] 

CF-ZA Series Operation manual [PDF]

CF12ZA-1S CF12ZA-1S_Specification sheet [PDF] CF12ZA-1S_Drawing data [PDF] CF12ZA-1S_Drawing data [DXF]
CF16ZA-1S CF16ZA-1S_Specification sheet [PDF] CF16ZA-1S_Drawing data [PDF] CF16ZA-1S_Drawing data [DXF]
CF25ZA-1S CF25ZA-1S_Specification sheet [PDF] CF25ZA-1S_Drawing data [PDF] CF25ZA-1S_Drawing data [DXF]
CF35ZA-1S CF35ZA-1S_Specification sheet [PDF] CF35ZA-1S_Drawing data [PDF] CF35ZA-1S_Drawing data [DXF]
CF50ZA-1S CF50ZA-1S_Specification sheet [PDF] CF50ZA-1S_Drawing data [PDF] CF50ZA-1S_Drawing data [DXF]
 

 

HF-12M Series

Product name Specification sheet Drawing data Operation manual
PDF DXF
HF818-12M HF818-12M_Specification sheet [PDF] HF818-12M_Drawing data [PDF] HF818-12M_Drawing data [DXF] HF-12M Series Operation manual [PDF]
HF1218-12M HF1218-12M_Specification sheet [PDF] HF1218-12M_Drawing data [PDF] HF1218-12M_Drawing data [DXF]
HF1618-12M HF1618-12M_Specification sheet [PDF] HF1618-12M_Drawing data [PDF] HF1618-12M_Drawing data [DXF]
HF2518-12M HF2518-12M_Specification sheet [PDF] HF2518-12M_Drawing data [PDF] HF2518-12M_Drawing data [DXF]
HF3520-12M HF3520-12M_Specification sheet [PDF] HF3520-12M_Drawing data [PDF] HF3520-12M_Drawing data [DXF]
 

 

HF-XA-5M Series

Product name Specification sheet Drawing data Operation manual
PDF DXF
HF6XA-5M HF6XA-5M_Specification sheet [PDF] HF6XA-5M_Drawing data [PDF] HF6XA-5M_Drawing data [DXF] HF-XA-5M Series Operation manual [PDF]
HF8XA-5M HF8XA-5M_Specification sheet [PDF] HF8XA-5M_Drawing data [PDF] HF8XA-5M_Drawing data [DXF]
HF12XA-5M HF12XA-5M_Specification sheet [PDF] HF12XA-5M_Drawing data [PDF] HF12XA-5M_Drawing data [DXF]
HF16XA-5M HF16XA-5M_Specification sheet [PDF] HF16XA-5M_Drawing data [PDF] HF16XA-5M_Drawing data [DXF]
HF25XA-5M HF25XA-5M_Specification sheet [PDF] HF25XA-5M_Drawing data [PDF] HF25XA-5M_Drawing data [DXF]
HF35XA-5M HF35XA-5M_Specification sheet [PDF] HF35XA-5M_Drawing data [PDF] HF35XA-5M_Drawing data [DXF]
HF50XA-5M HF50XA-5M_Specification sheet [PDF] HF50XA-5M_Drawing data [PDF] HF50XA-5M_Drawing data [DXF]
 

 

HF-SA Series

Product name Specification sheet Drawing data Operation manual
PDF DXF
HF12.5SA-1 HF12.5SA-1_Specification sheet [PDF] HF12.5SA-1_Drawing data [PDF] HF12.5SA-1_Drawing data [DXF] 

HF-SA Series Operation manual [PDF]

HF16SA-1 HF16SA-1_Specification sheet [PDF] HF16SA-1_Drawing data [PDF] HF16SA-1_Drawing data [DXF]
HF25SA-1 HF25SA-1_Specification sheet [PDF] HF25SA-1_Drawing data [PDF] HF25SA-1_Drawing data [DXF]
HF35SA-1 HF35SA-1_Specification sheet [PDF] HF35SA-1_Drawing data [PDF] HF35SA-1_Drawing data [DXF]
HF50SA-1 HF50SA-1_Specification sheet [PDF] HF50SA-1_Drawing data [PDF] HF50SA-1_Drawing data [DXF]
HF75SA-1 HF75SA-1_Specification sheet [PDF] HF75SA-1_Drawing data [PDF] HF75SA-1_Drawing data [DXF]
 

 

HF-HA-1S Series

Product name Specification sheet Drawing data Operation manual
PDF DXF
DF6HA-1S DF6HA-1S_Specification sheet [PDF] DF6HA-1S_Drawing data [PDF] DF6HA-1S_Drawing data [DXF] HF-HA-1S Series Operation manual [PDF]
HF9HA-1S HF9HA-1S_Specification sheet [PDF] HF9HA-1S_Drawing data [PDF] HF9HA-1S_Drawing data [DXF]
HF12.5HA-1S HF12.5HA-1S_Specification sheet [PDF] HF12.5HA-1S_Drawing data [PDF] HF12.5HA-1S_Drawing data [DXF]
HF16HA-1S HF16HA-1S_Specification sheet [PDF] HF16HA-1S_Drawing data [PDF] HF16HA-1S_Drawing data [DXF]
HF25HA-1S HF25HA-1S_Specification sheet [PDF] HF25HA-1S_Drawing data [PDF] HF25HA-1S_Drawing data [DXF]
HF35HA-1S HF35HA-1S_Specification sheet [PDF] HF35HA-1S_Drawing data [PDF] HF35HA-1S_Drawing data [DXF]
HF50HA-1S HF50HA-1S_Specification sheet [PDF] HF50HA-1S_Drawing data [PDF] HF50HA-1S_Drawing data [DXF]
HF75HA-1S HF75HA-1S_Specification sheet [PDF] HF75HA-1S_Drawing data [PDF] HF75HA-1S_Drawing data [DXF]
 

 

HF-HA-1B Series

Product name Specification sheet Drawing data Operation manual
PDF DXF
DF6HA-1B DF6HA-1B_Specification sheet [PDF] DF6HA-1B_Drawing data [PDF] DF6HA-1B_Drawing data [DXF] HF-HA-1B Series Operation manual [PDF]
HF9HA-1B HF9HA-1B_Specification sheet [PDF] HF9HA-1B_Drawing data [PDF] HF9HA-1B_Drawing data [DXF]
HF12.5HA-1B HF12.5HA-1B_Specification sheet [PDF] HF12.5HA-1B_Drawing data [PDF] HF12.5HA-1B_Drawing data [DXF]
HF16HA-1B HF16HA-1B_Specification sheet [PDF] HF16HA-1B_Drawing data [PDF] HF16HA-1B_Drawing data [DXF]
HF25HA-1B HF25HA-1B_Specification sheet [PDF] HF25HA-1B_Drawing data [PDF] HF25HA-1B_Drawing data [DXF]
HF35HA-1B HF35HA-1B_Specification sheet [PDF] HF35HA-1B_Drawing data [PDF] HF35HA-1B_Drawing data [DXF]
HF50HA-1B HF50HA-1B_Specification sheet [PDF] HF50HA-1B_Drawing data [PDF] HF50HA-1B_Drawing data [DXF]
HF75HA-1B HF75HA-1B_Specification sheet [PDF] HF75HA-1B_Drawing data [PDF] HF75HA-1B_Drawing data [DXF]
 

 

CF-HA Series

Product name Specification sheet Drawing data Operation manual
PDF DXF
CF12.5HA-1 CF12.5HA-1_Specification sheet [PDF] CF12.5HA-1_Drawing data [PDF] CF12.5HA-1_Drawing data [DXF] CF-HA Series Operation manual [PDF]
CF16HA-1 CF16HA-1_Specification sheet [PDF] CF16HA-1_Drawing data [PDF] CF16HA-1_Drawing data [DXF]
CF25HA-1 CF25HA-1_Specification sheet [PDF] CF25HA-1_Drawing data [PDF] CF25HA-1_Drawing data [DXF]
CF35HA-1 CF35HA-1_Specification sheet [PDF] CF35HA-1_Drawing data [PDF] CF35HA-1_Drawing data [DXF]
CF50HA-1 CF50HA-1_Specification sheet [PDF] CF50HA-1_Specification sheet [PDF] CF50HA-1_Drawing data [DXF]
CF75HA-1 CF75HA-1_Specification sheet [PDF] CF75HA-1_Drawing data [PDF] CF75HA-1_Drawing data [DXF]
 

 

TF Series

Product name Specification sheet Drawing data Operation manual
PDF DXF
TF2.8DA-8 TF2.8DA-8_Specification sheet [PDF] TF2.8DA-8_Drawing data [PDF] TF2.8DA-8_Drawing data [DXF] TF Series Operation manual [PDF]
TF4DA-8 TF4DA-8_Specification sheet [PDF] TF4DA-8_Drawing data [PDF] TF4DA-8_Drawing data [DXF]
TF8DA-8B TF8DA-8B_Specification sheet [PDF] TF8DA-8B_Drawing data [PDF] TF8DA-8B_Drawing data [DXF]
TF15DA-8 TF15DA-8_Specification sheet [PDF] TF15DA-8_Drawing data [PDF] TF15DA-8_Drawing data [DXF]
TF25DA-8B TF25DA-8B_Specification sheet [PDF] TF25DA-8B_Drawing data [PDF] TF25DA-8B_Drawing data [DXF]
TF4XA-1 TF4XA-1_Specification sheet [PDF] TF4XA-1_Drawing data [PDF] TF4XA-1_Drawing data [DXF] TF4XA-1 Operation manual [PDF]
 

 

FE185 Series

Product name Specification sheet Drawing data Operation manual
PDF DXF
FE185C057HA-1 FE185C057HA-1_Specification sheet [PDF] FE185C057HA-1_Drawing data [PDF] FE185C057HA-1_Drawing data [DXF] FE185C057HA-1 Operation manual [PDF]
FE185C086HA-1 FE185C086HA-1_Specification sheet [PDF] FE185C086HA-1_Drawing data [PDF] FE185C086HA-1_Drawing data [DXF] FE185C086HA-1 Operation manual [PDF]
 

 

Click here for Certificate of RoHS / REACH SVHC Compliance.

Certificate of RoHS / REACH SVHC Compliance

 

Download [PDF]

 

 發布時間:2021年5月26日

NEWS

網站資料搜尋

 •    

pagetop